مطالعات امکان سنجی ، مطالعات فنی و اقتصاد کشاورزی ، مدیریت تهیه طرح و تهیه طرح های جامع توسعه کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری ، مطالعات ، برنامه ریزی و تهیه طرح ها در زمینه های زراعت ، باغبانی ، دامداری ، دامپروری ، دامپزشکی ،جنگل و مرتع،حفاظت خاک و آب و آبخیزداری ، تثبیت شن ، مکانیزاسیون ، تجهیز و نوسازی مزارع ، ساماندهی و یکپارچه کردن اراضی ، تهیه طرح های آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات ، تسطیح و بهسازی اراضی ، شبکه راه های بین مزارع ، خاک شناسی و اصلاح اراضی ، ایجاد مجتمع های زراعی ، دامی و گلخانه ای ، توسعه عمران روستایی و عشایری ، اصلاح الگوی کشت ، نظارت بر بهره برداری از مزارع و باغات و …