آقای دکتر علی حسینیان: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
دکتری :MBE
تحصیلات:
کارشناسی ارشد آبخيزداری

سوابق كاري:

کارشناس گروه اکتشاف معدنی در سازمان زمین شناسی کشور

مدیر ناحیه آب شهرستان گنبد در وزارت نیرو

معاون و قائم مقام آب منطقه ای مازندران و گرگان و دشت در وزارت نیرو

مدیر کل استان گلستان (پایه گذاری اداره کل به مدت ۸٫۵ سال مدیریت) در وزارت نیرو

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور موج آب فن از سال ۱۳۸۱ تا کنون

آقای مهندس مصطفی حسینیان : نائب رئیس هیئت مدیره و معاون
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه

سوابق کاری

کارشناس واحد نقشه برداری و نظارت در شرکت مهندسی مشاور موج آب فن به مدت ۵ سال

مدير  واحد نقشه برداری و نظارت در شرکت مهندسی مشاور موج آب فن به مدت ۵ سال

نائب رئيس هيئت مديره و معاون فني و مهندسي در شرکت مهندسی مشاور موج آب فن از سال ۱۳۹۰ تا کنون

آقای دکتر علی ضیاء تبار احمدی : کارشناس واحد مطالعات
تحصيلات: دکتری  آبياري و زهكشي

سوابق کاری:

کارشناس آببیاری و زهکشی در شرکت مهندسی مشاور موج آب فن از سال ۱۳۹۴ تا کنون

مدرس دانشگاه از سال ۱۳۹۵ تا کنون

آقای دکتر محمدیوسف ناصری :مدیر واحد کشاورزی

سوابق کاری:

رئیس گروه شناسائی خاک و طبقه بندی اراضی برای آبیاری در اداره خاک شناسی استان گلستان به مدت ۱۰ سال

رئیس بخش تحقیقات خاک و آب استان گلستان در اداره خاک شناسی استان گلستان به مدت ۴ سال

سرپرست بخش تحقیقات مهندسی زراعی استان در اداره خاک شناسی استان گلستان به مدت ۲ سال

عضو هیات علمی حق التدریس دانشگاه های کشور به مدت ۳۰ سال

معاونت آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به مدت ۳ سال

رئیس دانشگاه غیر دولتی لقمان حکیم به مدت ۳ سال

مدیر پروژه های کشاورزی در شرکت مهندسی مشاور موج آب فن از سال ۱۳۹۳ تا کنون

آقای دکتر عبدالرسول تلوری

مدرک تحصیلی: دکتری عمران مهندسی منابع آب و هیدرولوژی

سوابق کاری:

مرتبه علمی: دانشیار پایه ۲۵ بازنشسته پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و دانشیار پایه ۱۴ عضو هیئت علمی تمام
وقت گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز مامور در واحد تهران شمال
عضویت در مجامع علمی:
– عضو هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران )سه دوره دو ساله از ۱۳۸۰ ۱۳۸۶ )
۲ – عضو پیوسته انجمن هیدرولیک ایران
۳ – عضو پیوسته انجمن علوم ومهندسی آب ایران
۴ – عضو هیات مدیره انجمن علوم و مهندسی آبخیرداری ایران ۱۳۸۸ -اکنون
۵ – عضو پیوسته انجمن علوم و مهندسی آبخیرداری ایران
۶ – عضو هیات موسس و عضو پیوسته انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
۷ – عضو هیات تحریر مجله علمی – پژوهشی منابع طبیعی ایران دانشگاه تهران ) ۱۳۸۲ – ۱۳۸۴ )
۸ – عضو هیات تحریر مجله علمی – پژوهشی پژوهشهای آبخیزداری ، سازمان تحقیقات) ۱۳۸۱ تا اکنون(
۹ – عضو هیات تحریر مجله علمی – پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ) ۱۳۸۴ تا اکنون(
۱۰ – مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله علمی – پژوهشی “علوم و مهندسی آبخیزداری ایران” ) ۱۳۸۴ تا اکنون(
۱۱ – مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله علمی – ترویجی “ترویج و توسعه آبخیزداری” ) ۱۳۹۲ تا اکنون(
۱۲ – عضو هیات تحریر مجله علمی – پژوهشی اکو هیدرولوژی دانشگاه تهران ) ۱۳۹۲ تا اکنون(
۱۳ – عضو هیات تحریر مجله علمی – پژوهشی سازه های هیدرولیکی)انگلیسی( دانشگاه شهید چمران ) ۱۳۹۴ تا اکنون(
افتخارات کسب شده:
۱ – محقق نمونه سال ۱۳۷۶ وزرات جهاد سازندگی، مقام وزرات جهاد سازندگی
۲ – محقق نمونه سال ۱۳۷۷ منابع طبیعی ، معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و مراتع
۳ – پژوهشگر نمونه سال ۱۳۷۹ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزرات جهاد سازندگی
۴ – پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۴ آبخیزداری، رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری
۵ – پژوهشگر پیشکسوت آبخیزداری معرفی شده در چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران -دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶
۶ -عضو هیئت علمی برگزیده سال ۱۳۸۸ استان خوزستان در گروه فنی و مهندسی
۷ -استاد منتخب فرهنگی- علمی سال ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، رئیس دانشگاه واحد تهران شمال
۸ – پژوهشگر پیشکسوت عرصه منابع طبیعی در هفتمین همایش ملی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران –سازمان تحقیقات،