نقشه برداری با تجهیزات متناسب و تهیه نقشه های توپوگرافی اعم از منطقه ای ، شهری و نقشه های کاداستر ، نقشه برداری و پیاده کردن طرح ها شامل مسیرها ، خطوط لوله ، انتقال نیرو ، نقشه های شهری و ثبتی ، تهیه پروفیل های طولی و عرضی و تجمیع  و افراز زمین ، تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی و همچنین تهیه مدل ارتفاعی رقومی و انجام پردازش های کارتوگرافی ، نقشه برداری با پهباد و پردازش تصاویر و نقشه ها ، طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ،جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی به منظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی و پردازش های کارتوگرافی و ترسیم رقومی نقشه های تهیه شده ، انجام عملیات رقومی کردن(digitizing ) و GIS Ready  نمودن داده های مکانی و …