مطالعات ساماندهی رودخانه قره سو و نظارت بر عملیات اجرایی آن در شهرستان های  آق قلا، کردکوی و بندرترکمن

محدوده پروژه بخش هایی از رودخانه قره سو در شهرستانهای آق‌قلا، بندرترکمن و کردکوی به طول حدود ۲۰ کیلومتر را شامل می‌شود.

این محدوده از لحاظ مختصات جغرافیایی از روستای حاجی قره در شرق به مختصات جغرافیایی
X: 272219 , Y: 4093364 آغاز و تا دریای خزر در غرب در محلی به مختصات جغرافیایی X: 235757 , Y: 4079934 ادامه می یابد.

اهم اهداف و انتظارات مورد نظر از انجام مطالعات و پیشنهادات اجرایی در حوضه قره‌سو را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  • حفظ شرایط طبیعی رودخانه، احیای محیط زیست و اکوسیستم آن
  • ساماندهی بستر و حریم رودخانه
  • کنترل سیلاب و ایمنی در برابر آن
  • کنترل فرسایش و رسوبگذاری در بستر و اراضی حاشیه رودخانه
  • پتانسیل‌یابی برای بهره‌برداری از سیلاب در آببندان‌ها و چاله‌های طبیعی
  1. اقدامات اضطراری کنترلی در حین رخداد سیل
  1. ترمیم دیواره های خاکی رودخانه ها
  2. مرمت سرشاخه های متصل به رودخانه قره سو
  3. احداث بند های  انحرافی جهت هدایت بهینه سیلاب
  • ‌مدت پیشنهادی: لایروبی قره‌سو در قسمت‌های بحرانی