مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی ، برنامه ریزیش و اقتصاد آب ، تلفیق منابع آب ، مطالعه ، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های مرتبط ، نظارت بر ابهره برداری از این سیستم ها ،مطالعه و نظارت  بر اجرای شبکه های آبرسانی ، تاسیسات انحراف آب ، بنده های انحرافی و سیستم های تغذیه مصنوعی و …