مطالعه و طراحی شبکه های ابیاری تحت فشار در سطح مزارع و باغات ، ( انتخاب سیستم آبیاری مناسب با توجه به شرایط زمین , نوع محصول کشت شده ،َ نحوه  و میزان  تاین آب و سایر شرایط مرتبط صورت می گیرد )  و نظارت بر اجرا و بهره برداری از این سیستم ها….