ضرورت مطالعه و اجرای طرح:

  • توسعه شالیزارها در سال های گذشته به دلیل عدم تناسب درآمدها و هزینه های بخش کشاورزی در استان اتفاق افتاده است.
  • این امر سبب افت کمی و کیفی آب های زیرزمینی و همچنین تغییر الگوی کشت مطلوب و سابقه دار در استان شده است.
  • برداشت بی رویه آب توام با روند خشکسالی های اخیر موجب توقف توسعه شالیزارها و حتی کاهش سطح زیرکشت شده است.
  • اگرچه این کاهش با سیاست های ملی و استانی تطابق دارد اما موجب کاهش درآمدهای کشاورزان استان گردیده است.

اهداف طرح

  • اصلاح و بهبود اراضی ماندابی ( که تنها امکان کشت شالی در آنها میسر است) از طریق عملیات زهکشی و تجهیز و نوسازی
  • بهره وری از آب و خاک استان و امکان اجرای الگوهای کشت دیگر
  • توسعه سیستم های نوین آبیاری 

اشتغالزایی، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی روستاییان استان

مشخصات طرح:

موقعیت جغرافیایی طرح