نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث و تجهیز ساختمان تله متری و آزمایشگاه سایت زنگیان

محدوده اجرای طرح مذکور در روستای زنگیان شهرستان گرگان واقع گردیده که موقعيت آن در شکل های شماره (۱) تا (۳) نشان داده شده است.

شکل شماره (۱). موقعیت روستای زنگیان در نقشه شهر گرگان
شکل شماره (۲). موقعیت سایت زنگیان و محل اجرای پروژه

اهداف طرح :

 • تأمين فضای استاندارد و مناسب جهت فعالیت واحد آزمایشگاه آب و فاضلاب روستایی استان گلستان
 • تأمين فضای مناسب جهت فعالیت مدیریت آب و فاضلاب روستایی شهرستان گرگان

اهم اقدامات و خدمات نظارت مشاور :

 • مدل نمودن، طراحی و متره و برآورد ساختمان تله متری و آزمایشگاه و موارد تکمیلی آن با توجه به نظرات کارفرمای محترم
 • تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار
 • تهیه و تنظیم قرارداد پیمانکار
 • خدمات برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار ، کنترل پیشرفت کار
 • خدمات مهندسی (بازبینی طراحی در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات، بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مورد نیاز اجرای کار، بررسی و تأیید فهرست ماشین آلات و ابزار اجرای کارو …)
 • خدمات ارجاع کار
 • خدمات کنترل کیفیت
 • خدمات برآورد، کنترل پرداختها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها
 • خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی (دوره تضمین) و تحویل قطعی