مطالعه ، طراحی و نظارت بر اجرای طرح های مهندسی رودخانه ، حفاظت و تثبیت بستر رودخانه ،احداث دیوار حائل ، پل و تاسیسات انحراف آب ، مطالعات کنترل سیلاب ، سیستم های هشدار سیل ،نظامنامه سیلاب ، مطالعات حفاظت سواحل ، برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از رودخانه