انجام خدمات مهندسی مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای سد و شبکه ، آببندان ها به منظور ذخیره و کنترل آب  و تولید نیرو، تونل ، نیروگاه های آبی و سازه های جنبی ، سایر ابنیه و تاسیسات  وابسته به سدسازی ، بهسازی و مرمت این سازه ها و تاسیسات مرتبط ، مطالعات رفتارنگاری و ابزار دقیق سدها و ….