مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح ها ، مطالعه ، طراحی و نظارت بر اجرای طرح های خطوط جمع آوری و انتقال آب ، تاسیسات آبگیر ، شبکه های توزیع آب ، مخازن ، تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های ـ و نمک زدایی و ابنیه مربوطه ، تاسیسات آب شیرین کن و ابنیه وابسته ، محاسبات نشست فیزیکی و نشت یابی شبکه  های آب شهری ، جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و تصفیه خانه  های مربوطه، استفاده از پساب های تصفیه شده ، جمع آوری و انتقال آب های سطحی ، طراحی سیستم های نگهداری و تعمیرات برنامه ای و سیستم های تله متری و کنترل از راه دور و ….