تهیه طرح و محاسبات ایستایی سازه ها و ارزیابی ایستایی آن ها وطرح های ترمیم مربوطه ، طراحی ، محاسبه و نظارت انواع سازه ها و همچنین مطالعات ارزیابی و استحکام سازه های موجود در برابر انواع نیروهای داخلی و خارجی و نیز تهیه طرح بهسازی و ترمیم و نظارت بر اجرای آنها ،انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی ، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی ، نظارت و اجرای کلیه پروژه ها ی مسکونی ، اداری ، آموزشی و تحقیقاتی ، مراکز تربیتی ، ورزشی ، فرهنگی ، هنری ، بهداشتی ، درمانی و آزمایشگاه ها ، انجام مطالعات ، برنامه ریزی و ساماندهی بافت های فرسوده و …