خدمات نقشه برداری، مطالعه و نظارت بر اجرای احداث، مرمت وبهسازی آببندان های استان گلستان
با توجه به اینکه:
اقتصاد استان گلستانمبتنی بر کشاورزی است؛
آب و خاک عناصر اصلی کشاورزی است؛
کمبود آب همواره عامل محدود کننده توسعه کشاورزی و صنعتی و حتی اجتماعی است؛
ازطرفی
عدم همزمانی بارش‌های مؤثر با فصل زراعت و کشت و کار
وجود اراضی وسیع و مسطح فاقد منابع آبی مطمئن(عدم موازنه بین سطح زمین و میزان آب)
فصلی، مقطعی و کوتاه‌مدت بودن منابع آب تجدیدشونده
عدم کنترل سیلاب‌ها، رواناب‌ها و زه‌آب‌ها
نیاز به مخازن ذخیره آب برای برون‌رفت از معضل کم‌آبی، توسعه کشاورزی و اقتصادی و افزایش تولیدات از ضروریات به شمار می‌رود.
در این خصوص اصلاح و مرمت آببندان‌های موجود و نیز طراحی و احداث مخازن جدید از راهکارهای پیش‌رو است.لذا انجام خدمات مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای احداث، مرمت وبهسازی آببندان های استان گلستان از سوی سازمان جهاد کشاورزی به این مشاور محول گردید.
پراکنش آببندان ها در استان

ردیف شهرستان تعداد آببندان مساحت آببندان (هکتار)
۱ آزادشهر ۱۶ ۱۱۸/۶
۲ آق قلا ۴۸ ۸۸۴/۵
۳ بندر ترکمن ۱۲ ۱۲۵/۶
۴ بندرگز ۸ ۵۷/۹
۵ رامیان ۴۸ ۲۶۷/۱
۶ علی آباد ۲۷ ۱۰۹/۴
۷ کردکوی ۱۷ ۲۰۶/۵
۸ کلاله۶ ۹۲
۹ گالیکش ۶ ۱۹/۶
۱۰ گرگان ۲۸ ۲۰۰/۹
۱۱ گمیشان ۵ ۹۴/۲
۱۲ گنبد ۳۱۲ ۳۷۴۹/۸
۱۳ مراوه تپه ۶ ۲۴
۱۴ مینودشت ۹ ۱۷
مجموع۵۴۸ ۵۹۶۶